Voorwaarden, disclaimer + copyright

Judith Bierhuizen Webdesign besteedt uiterste zorg aan de samenstelling van haar website, online trainingen, 1-op-1 trainingen en gratis weggevers. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, de online trainingen, de 1-op-1 trainingen, groepstrainingen en de gratis weggevers, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Van toepassing op elk aanbod van Judith Bierhuizen en op elke tussen Judith Bierhuizen en de klant tot stand gekomen overeenkomst / overeenkomst op afstand.

Je aanmelding is definitief zodra je betaling door mij is ontvangen. Alle producten & trainingen van Judith Bierhuizen Webdesign zijn met de grootste zorg en toewijding vormgegeven met als doel dat jij je website óf zelf kunt bouwen, óf samen met mij kunt bouwen óf de bouw uit handen kan geven.

Door je aan te melden verklaar je te begrijpen dat Judith Bierhuizen Webdesign geen garantie kan geven over de groei van jouw website, bedrijf of het behalen van financiële resultaten als gevolg van je deelname aan een van de online programma’s, groepstrainingen of 1-op-1 trainingen, of door gebruik te maken van de gratis weggevers.

1-op-1- en groep trainingsdagen

Alle trainingsdagen worden ingepland op afgesproken dagen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor alle nodige voorbereidingen te treffen en aanwezig te zijn op de afgesproken contactmomenten. Je kunt de trainingsdagen niet inhalen na afloop van de ingeplande dag als je, zonder overleg, niet aanwezig kon zijn. Ook kun je geen restitutie vragen van het betaalde bedrag of een deel daarvan als je trainingsdagen hebt gemist. Zorg dus dat je tijd en alle data reserveert zodat je erbij kunt zijn en je kunt voorbereiden op het maken van je website. Door je aan te melden verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Online Programma

Een website bouwen gaat niet vanzelf. Het online programma biedt je de handvatten om jouw website zelf te maken. Wanneer je alle modules doorloopt en voldoende tijd neemt om de opdrachten uit te voeren haal je alles uit het programma wat mogelijk. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt geen restitutie vragen van het betaalde bedrag of een deel daarvan als je niet alle modules hebt doorlopen en niet alle opdrachten correct & volledig hebt uitgevoerd. Door je aan te melden verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen, (cursussen (online, groep & 1-op-1), teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is, het conform voorgenoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internet websites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internet websites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Partner links

Een aantal links of geadviseerde tools zijn partner links. Als je besluit om een tool aan te schaffen via de link kan het zijn dat wij hier een kleine vergoeding voor krijgen. De tools de aanbeveelt worden, zijn uitsluitend tools waarmee we zelf werken, tevreden over zijn en een waar we achter staan. Ook hier voor geldt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, zoals hierboven beschreven.